תקנון האתר

תנאי שימוש-תקנון

  1. כללי
  2. "חתונה בהזמנה" הינו אתר אינטרנט המכיל מידע ושירותים בתחום החתונות. האתר בבעלות קבוצת קרן קדוש בע"מ (להלן:"החברה" ו/או "הנהלת האתר").
  3. הנהלת האתר "חתונה בהזמנה" (להלן: "האתר") מברכת אותך על בחירתך להשתמש באתר.
  4. השימוש באתר יהיה בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). הגלישה והשימוש באתר מעידים על הסכמתך לתנאי השימוש. במידה ואינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

במידה והינך מתחת לגיל 18, אנא קרא בעיון וקפידה את תנאי השימוש ביחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר.

  1. למען הסר ספק, יובהר כי תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכניו באמצעות מחשב או כל מכשיר תקשורת אחר כגון: טלפון סללוארי, מחשבי כף יד למינהם וכיו"ב.
  2. השימוש בלשון זכר ובלשון יחיד הינו לצורכי נוחיות בלבד.

1.6.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מעת לעת את תנאי השימוש באתר ללא צורך בהודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי. תוקפו של שינוי תנאי מתנאי השימוש המפורטים להלן יחל מרגע פרסומו באתר.

1.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוים במבנה, בעיצוב ובשירותים שניתנים על ידי האתר, בלא צורך להודיע על כך מראש.

יודגש כי השינויים עלולים להיות כרוכים בתקלות. מוסכם בזאת כי לא תהיה למשתמש באתר כל טרוניה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין שינויים כאמור //או תקלות הכרוכות בביצועם.

1.8. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה, מפרים את תנאי השימוש באתר ו/או עלולים לפגוע במשתמשים האחרים באתר ו/או במפרסמים באתר //או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו על פי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת.

2 הרשמה באתר

2.1 חלק מהשירותים באתר" חתונה בהזמנה" טעונים הרשמה שבמסגרתה ידרשו הנרשמים למסור מידע אישי עליהם ועל בן/בת זוגם. משתמש אשר ביצע את תהליך ההרשמה יקרא "משתמש רשום"

2.2 המשתמש מתחייב למסור פרטי אמת.

2.3 הנתונים שימסרו ישמרו במאגר המידע של החברה.החברה רשאית לנהוג במאגר המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר שימוש, בין היתר, לצורך דיוור ישיר,פרסום וכו' (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים, לרבות דברי פרסומת של מפרסמים שונים.

2.4 משתמש רשום יהיה רשאי לפנות לחברה ולבקש להסיר את הנתונים שלו ממאגר המידע.

2.5 המאגר מאפשר לגולשיו לשמור נתונים שונים בשרותי האתר כגון: נתוני תקציב רשימות אישיות ועוד.לא תתקבלנה כל טענה הקשורה לנכונות הפרטים שנמסרו ו/או לאובדן נתונים כלשהם או אף אובדן כל הנתונים.

3 היעדר מצגים והגבלת אחריות

3.1 כאמור לעיל, השימוש באתר ובמוצע על ידו, לרבות הקבלה והשימוש בשירותים הינה באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. השימוש באתר ניתן ללא אחריות מכל סוג שהוא.

3.2האתר " חתונה בהזמנה" לא ישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסם באתר.

3.3. אם ברצונך להשתמש בתכנים בעלי אופי כלכלי,בין אם מפורסמים באתר על ידי החברה ובין אם על ידי גולשים ו/או צדדים שלישיים אחרים עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומים משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית.כל החלטה שתיעשה תיעשה על אחריות המשתמש בלבד.

334 התכנים והשירותים המופיעם באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה או המלצה ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם בעל מקצוע.

3.3 אחראי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף מכל סוג, שייגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות  ו/או שימוש של מידע אשר נוצר או נשמר במסגרת השימוש באתר ו/או שהועלה לאתר ופוטר את החברה מכל אחריות.

4. קניין רוחני וזכויות יוצרים

4.1 החברה הינה בעלת זכויות הקינן הרוחני ,לרבות זכויות היוצרים הנכללים בין היתר,העיצוב הגראפי של האתר" חתונה בהזמנה"  מבנה האתר מרכבי האתר הן המהותיים והן הצורניים כל הטקסטים המופיעים בו שם האתר שם המתחם של האתר הרעיון העומד בבסיס האתר וכן קבצים ויישומים שונים. אין לראות בתכנים ו/או בשירותים המסופקים באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות בקניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים.

4.2 אין להעתיק ו/או להפיץ ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בתכני האתר ובמרכיביו המפורטים לעיל מבלי לקבל את הסכמת הנהלת האתר מראש ובכתב.

5 בלוגים

5.1 האתר" חתונה בהזמנה"  אינו יכול לבדוק ולא יבדוק את נכונות המידע הנכתב בבלוגים.

5.2 האתר" חתונה בהזמנה"  לא יהיה אחראי כלפי משתמש כלשהו שיחס לתגובה שקיבל עקב הודעה אשר כתב בבלוג. כותב ההודעה ו/או יוזם ההודעה ו/או בעל המחשב ממנו נרשמה ההודעה יהיה האחראי הבלעדי לתוצאות כתיבת ההודעה שלו וישא בכל התוצאות המשפטיות העלולות להיגרם כתוצאה מהמידע שנרשם בהודעה.

5.3 הגולשים בבלוג אינם רשאים לפרסם מידע שאינו חוקי, מסרים גזעניים, מעודדי הסתה, מוציאים לשון הרע, בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא וכו'

5.4 כמו כן, חל איסור לפרסם חומר בעל אופי מסחרי ו/או המכיל מידע פרסומי כלשהו ללא רשות הנהלת האתר.

5.3 כל הנכתב ותגובתו של הבלוגר  הינו בגדר המלצה בלבד. וכתיבתו הינה השקפת עולמו  האישית של כותב הבלוג. האחריות המלאה הינה על משתמש הבלוג.

5.4 ידוע למשתמש שהמידע בבלוג של העורך דין אינו מיועד לשימוש כתחליף לייעוץ משפטי ואין לראותו כמיועד לכך. ולפני הסתמכות על המידע באתר ו/או בכל סוגיה משפטית הנוגעת למידע באתר יש להיוועץ בעורך דין. האתר מוצג מתוך כוונה בלעדית להפיץ מידע לתועלת הציבור וכל המידע הנכלל בבלו הנ"ל הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת  או ייעוץ משפטי מוסמך.

5.7 להנהלת האתר תהיה הזכות לתבוע שיפוי מכותב ההודעה ו/או יוזם ההודעה ו/אובעל המחשב אשר ממנו נשלחה ההודעה בכל מקרה בו נתבע על ידי צד ג' עקב המלל המעוול.

5.8 להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר פרסום תוכן כלשהו בבלוג נוכח החשש שהמלל עשוי לפגוע ברגשות הציבור, תקנת הציבור, במפרסם כלשהו באתר ו/או בנותן שירות כלשהו ו/או גוף משפטי אשר עשוי להיפגע, והיא רשאית למחוק את המלל האמור ללא כל התראה מראש.

6 אבטחת מידע

6.1 האתר" חתונה בהזמנה"  ינקוט באמצעים סבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמש,עם זאת האתר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים.

6.2 האתר" חתונה בהזמנה"  לא ישא בכל אחריות ישירה או עקיפה ,במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר ע"י המשתמש הנובע במישרין או בעקיפין מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.

7 כללי

7.1 המשתמש ראשי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד .

7.2 החברה רשאית להעביר ו/און להסב את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או חלק מהן , לכל תאגיד.

8 על כל הוראות השימוש באתר והנובע מהם יחולו דיני מדינת ישראל .מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לתנאי שימוש אלה הינו בבית המשפט המוסמך לפי העניין בעיר תל אביב.

8 קישורים

8.1 הנהלת האתר איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

8.2 הימצאותו של קישור לאתר אחר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן ו/או מלא ו/או עדכני ו/או אמין.

8.3 הנהלת האתר לא תשא באיזו אחריות שהיא, ישירה ו/או עקיפה, בקשר לתוכן האתר המקושר. וכן בנזק עקיף ו/או ישיר למשתמשים באתר ו/או לרכושם כתוצאה מהשימוש בקישור.

יודגש כי הנהלת האתר איננה אחראית להפרת זכויות יוצרים בגין קישורים לאתרים מפרים המופיעים בפורומים או בבלוגים במסגרת האתר.

החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר לפי שיקול דעתה. 

היכנסי לאתר ללא כל מחויבות ותגלי אפליקציה קלה ונוחה שתסייע לך בהפקת החתונה ,עם מערכת התראות למייל, סידור שולחנות מדהים, שליחת SMS  ועוד מנגנוני עזר רבים. מנגנוני דברים שיעזרו 

  • על מנת שנוכל לשחזר את הסיסמא עליכם להכניס את כתובת הדוא"ל שלכם :

    דוא"ל